Skip to main content

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”), działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: Apakasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 4/375), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 934350, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Apakasta sp. z o.o. mieszcząca się w Warszawie (03-813) przy ul. Terespolskiej 4/375, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 934350 (dalej: „Administrator”);
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, jako usprawiedliwionego interesu Administratora w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem celem wykonania czynności kontaktowych;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu;
8) kontakt z Administratorem: email: biuro@apakasta.pl